Päästölaskenta-hanke avuksi yritysten vastuullisuustyöhön

Polku hiilineutraaliuteen ja päästölaskennan konkretisoiminen vaatii yrityksiltä osaamista. Käynnistämme tähän liittyen ESR-hankkeen – Päästölaskennalla kohti hiilineutraaliutta, joka on tarkoitettu pohjoissavolaisille pk-yrityksille. Hankkeeseen mukaan lähteville yrityksille järjestämme koulutusta ja konsultointia (ml. päästöjen laskeminen). Hankkeeseen liittyen teimme tilannekartoituksen päästölaskennan toteutuksen tasosta Pohjois-Savossa. Tässä blogissa kerron lyhyesti kartoituksen tuloksista.

Kartoituksen perusteella voidaan todeta, että Pohjois-Savon päästölaskennan toteutuksen taso on alhainen. Reilusti yli puolet vastaajista ei ollut tehnyt toimenpiteitä päästöjen laskennan suhteen. Erityisesti pienimmät yritykset, jotka työllistävät 1-4 henkilöä, ovat tehneet vähiten ko. toimenpiteitä. Suhdeluvut ovat vielä isommat, jos tarkastellaan päästöjen laskemista. Suurin osa vastaajista (81 %) ei ole laskenut yrityksen tuottamia päästöjä. Pienempien yritysten keskuudessa osuus oli vieläkin korkeampi. Kaikkien vastaajien ensisijainen syy tähän oli osaamisen puute ja toisena yrityksen resurssien rajallisuus.

Vastuullisuusasenne sinänsä näyttää löytäneen paikkansa Pohjois-Savossa. Päästölaskentaa ja päästöjen vähentämiseen pyrkiviä toimenpiteitä yrityksen liiketoiminnan kannalta piti tarpeellisena noin puolet. Erityisesti teollisuusyritykset pitivät päästöjen vähentämistä tärkeänä. Tähän voi syynä olla esimerkiksi rakennusalan tulevat vähähiilisyyden normivaatimukset, jolloin rakentajilla on akuutimpi tarve perehtyä päästölaskenta-asiaan.

Perusteluista miksi päästölaskentaa ei pidetty tärkeänä, voi tulkita, että päästölaskenta oli vastaajille vielä uutta ja niinpä asiaan ei oltu vielä perehdytty. Entä miksi osa piti päästölaskentaa tärkeänä? Ensimmäiseksi nousi yrityksen arvot, maine ja brändin rakentaminen. Kustannussäästöt ja tehokkuus, yhteiskunnallinen ilmapiiri sekä asiakkaiden vaatimukset/odotukset nousivat heti seuraaviksi.

Alueen pk-yritysten valmiutta päästölaskennan tekemiseen tulisi parantaa. Ne, jotka eivät ole tehneet päästölaskentaa kaipaavat siihen lisää osaamista ja resursseja. Päästölaskentaan tarvitaan vastausten perusteella selkeää ja konkreettista opastusta. Myös ne, jotka tekevät päästölaskentaa, tarvitsevat lisää resursseja päästölaskennan toteuttamiseen tai päästöjen vähentämiseen.

Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035 ja samaan tähtää Pohjois-Savon maakunta. Päästölaskenta auttaa yritystäsi pienentämään hiilijalanjälkeä sekä edistää osaltaan muutoskyvykkyyttä ja vastuullista johtamista. Voimme auttaa sinua päästölaskentaan liittyvissä asioissa, sekä tällä hankkeella että yrityskohtaisella konsultoinnilla, jos päästöasiat askarruttavat.


Julkaistu 16.11.2022

Ota yhteyttä

Puijonkatu 30, 2. krs
70110 Kuopio
puh. +358 207 211 400
company@ktshc.fi

Ota yhteyttä
Suostumus